Meslekler

KYK Müfettişliği

KYK Müfettişliği

KYK Müfettişliği; Kredi yurtlar kurumunda görevlendirilmiş inceleme ve denetleme yapan kişidir. Teftiş yaparak incelemelerde bulunur ve raporlar hazırlar. İlgili yönetmeliğe uygun olarak görev yapmaktadırlar.

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü bünyesindeki Teftiş Kurulu’nda görev yapan Müfettişler, mesleğe müfettiş yardımcısı olarak girebilir, devamında başmüfettişliğe kadar yükselebilirler. Mesleğe Girişten yetki, görev ve sorumluluklara kadar tüm detayları yazımızda inceleyeceğiz.

KYK Borcu Ödenmezse Ne Olur?

Mesleğe Giriş

Yazılı Sınav;

Mesleğe girişte, kurum mesleğe alınacak aday sayısının 20 katı kadar adayı kendi düzenlediği test usûlundeki sınava çağırmaktadır. Sınava başvuruda yeni sistemdeki KPSS P48 kullanılmaktadır. Sınav konuları ise şu şekildedir;

HUKUK; (20 Soru)

a) Kamu Hukuku

Anayasa Hukuku
İdare Hukuku
Ceza Hukuku (Genel Hükümler)

b) Özel Hukuk

Medeni Hukuk(Aile Hariç)
Borçlar Hukuku(Genel Hükümler)
Ticaret Hukuku

İKTİSAT; (20 Soru)

Genel İktisat
İşletme İktisadı

MALİYE; (20 Soru)

Genel Maliye
Kamu Kredisi
Kamu Gelirleri
Bütçe

MUHASEBE; (20 Soru)

Genel Muhasebe
Bilanço Analizi

YABANCI DİL; (20 Soru)

İngilizce, Almanca veya Fransızca dillerinden birisi

-Her bir alan 20 sorudan oluşmaktadır. Toplamda 120 soru sorulacaktır.

-Yabancı dil değerlendirmeye alınmayacak olup, aday tercihinde BELİRLEYİCİ ve Tercih Sebebi olacaktır!

-Her bir alandan (Yabancı Dil Hariç!) en az 50, ortalama olarak da 65 puan ve üstü alan adaylar başarılı sayılacaktır.

Sözlü Sınav;

Sözlü sınav da yine kurum komisyonlarınca gerçekleştirilecektir. Sözlü sınavda adayların alan dersi bilgilerinin yanı sıra, diğer tavır ve mesleğe dair özellikleri ölçülecektir.

Adayların nihai olarak başarılı olması için, Yazılı puanı ile Sözlü puanının ortalamasının 65 Puandan düşük olmaması gerekmektedir.

KYK Yurt Yönetim Personeli Maaşı ve Nöbet Ücreti 2023 Ne Kadar?

Mesleğe Atanma ve Yetiştirilme Süreci

Sözlü sınav neticesinde başarılı olan ve yapılan soruşturmada Müfettişlik mesleğini yapmasına bir engelin bulunmadığı sonucuna varılan adaylar Müfettiş Yardımcısı olarak atanırlar.

*İlk kez devlet memurluğu kadrosuna atanmış olanlar Aday Memur olarak ilk bir senelerini geçirirlerken diğerleri Yetkisiz Müfettiş Yardımcısı olarak görev yaparlar. İlk yılın sonunda aday memur olan meslek mensupları için; Aday Memurluk Sınavı gerçekleştirilir. Bu sınavı başarı ile geçenlerin asaletleri tasdik edilir ve asil memur olarak görevlerini sürdürürler.

Müfettiş Yardımcılığı Dönemi;

Mesleğe yeni giren adaylar ilk 3 senelerini Müfettiş Yardımcısı olarak geçirirler. Bu 3 senelik dönemi kendi içerisinde değerlendirmek üzere 3 ana bölüme ayırabiliriz.

İlk Periyot:

Bu dönemin 6 ay kadarlık kısmı ilgili mevzuatın, teftiş kaidelerinin,inceleme ve araştırma usullerinin öğretileceği hizmet içi eğitimle geçecektir.

İkinci Periyot:

İkinci 6 aylık periyotta ise adaylar Müfettişlerin refakat ve nezaretinde,Genel Müdürlük ve Taşra Teşkilatı’nın teftiş ve denetimlerine çıkarılmaya başlanır. Yetiştirme gayeli olan bu teftişler denetim usullerini, teftiş sürecinin nasıl işlediğini öğretmek amaçlarına hizmet etmektedir.

Üçüncü Periyot:

6’şar aylık iki periyottaki çalışmaları neticesinde, refakat müfettişlerinin yapacağı değerlendirmeye göre haklarında kendi başına teftiş görevi verilebileceği kanaati oluşan Yardımcılara bir yıllık daha yetiştirmenin akabinde, tek başına teftiş yetkisi verilir. Bu noktada yetişmesi uygun görülen adaylar ise müfettiş refakatinde çalışmaya devam edecektir.

Ayrıca müfettişlik mesleğini gereği ve layığınca yerine getiremeyeceği düşünülen adayların Teftiş Kurulu ile alakası kesilecek ve kendilerine uygun memur kadrolarında görev verilecektir.

Yeterlik Sınavı ve Müfettişliğe Atanma

Meslekte 3 seneyi dolduran Müfettiş Yardımcılarının müfettiş olarak atanması için gerçekleştirilen sınavdır. Bu süreç aşağıdaki aşamalar izlenerek gerçekleştirilmektedir.

Yeterlik Sınavı’na girecek adayların öncelikle Yetiştirme Notları dikkate alınacaktır. Yetiştirme notu aşağıdaki başlıklardan alınacak notların aritmetik ortalaması ile teşkil etmektedir.

Etüt ve İnceleme Notu: Bu konudaki raporların puanlanmasıdır.
Teftiş ve Denetim Notu: Yine bu alanda yazılan raporların puanlanmasıdır.
Tahkikat Notu: Yetkili oldukları dönemdeki raporlarının puanlanmasıdır.
Özel Not: Çalışkanlık, Meslek Bilgisi gibi sübjektif unsurların puanlanmasıdır.

Yeterlik Sınavı Yazılı ve Sözlü olmak üzere iki aşamada gerçekleştirilmektedir.

YAZILI SINAV;

Yeterlik Sınavı’nda mesleğe giriş sınavındaki konuların yanı sıra

-Kurumun ve bağlı birimlerinin tüm mevzuatı ve bu mevzuatın tatbiki,
-Kurumun ve bağlı birimlerinde teftişi, incelemesi, soruşturması yöntemleri

konularından sorular sorulmaktadır.

Yazılı sınavın değerlendirilmesi Sınavı Kurul Üyelerince yapılır ve yapılan değerlendirme sonucu her üye 100 tam puan üzerinden bir puan verir. Adayın puan ortalamasının 65 ve üzerinde olması durumunda aday Yeterlik Sınavı’nın yazılı aşamasını geçmiş olacaktır.

SÖZLÜ SINAV:

Yazılı sınavı başarı ile geçen adaylar sözlü sınava gireceklerdir. Sözlü sınavda adaylara Sınav Kurulu Üyeleri’nin her biri 100 üzerinden bir puan vereceklerdir. Bu verilen puanın ortalamasının 65 ve üzerinde olması durumunda adaylar başarılı sayılacak ve Müfettişlik kadrosuna atanacaklardır.

Sınavda başarılı olamayan ya da mazeretsiz olarak sınava katılmayan adaylar hakkında Başarısızlık hükümleri uygulanacak ve kurum içerisinde bir memuriyet kadrosunda görevlendirileceklerdir.

Müfettişlik Mesleği

Müfettişler teftiş ve denetimlerinde; Genel Müdürlük ve Taşra Teşkilatı’nın çalışmalarında daha verimli olması, hizmet politikalarına uygun hareket edilmesi temel saikleri üzerine hareket ederler.

Bu noktada yapılan teftiş ve denetimlerin neticesinde bir eş güdüm ve ödüllendirmenin yanı sıra idari yaptırımlar da söz konusu olacaktır.

Müfettişlerin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Müfettişler;

Yıllık teftiş programı gereğince, tüm teşkilatın faaliyetlerini ve işlemlerini mevzuata uygunluk açısından inceleyebilir ve teftiş edebilirler, soruşturmalar gerçekleştirebilirler.

Teftiş, inceleme ve soruşturma esnasında tespit ettikleri ve mucip kapsamı dışında kalan yolsuzluk durumları hakkında gecikmeden üstlerini haberdar ederler.

Tespit ettikleri eksiklik ve yanlışlıklara dair oluşturdukları raporlarda gerekli düzeltmelerin yapılması yönünde önerilerde bulunurlar.

Hakkında tespitte bulundukları personele dair, uzaklaştırma ve işten çıkarma dahil gerekli işlemleri raporlarında önermek.

Teftiş Edilen Birim;

İncelenecek belge ve vesikaların temininde,

Ulaşımın sağlanmasında,

İşin kolayca yapılabileceği mekan temininde yardımcı olmak zorundadır.

Eğer incelenen birimde izinli olan personel, mücbir bir sebep olmaz ise müfettişin çağrısı üzerine geri dönmek zorundadır.

Müfettişler teftiş görevlerini Genel Müdür adına gerçekleştirirler. Bu teftiş ve denetimlerini gerçekleştirirlerken çeşitli yöntemler izlenir. Bu yöntemler İnceleme, soruşturma ve teftiştir. Bu yöntemler uygulanırken her safhanın sonunda raporlar oluşturulur. Bu raporları aşağıdaki şekilde kategorize etmek mümkündür;

-Cevaplı Rapor
-İnceleme Raporları
-Genel Durum Raporları
-Değerlendirme Raporları
-Soruşturma Raporları

Raporların düzenlenmesinde en temel kaide sadeliktir. Raporlar gereksiz ayrıntılardan arındırılmış şekilde, açık ve kesin delillere dayandırılarak yazılır.

Cevaplı Raporlar’da Teftiş yapılan birimlerin iş ve işlemlerindeki aksaklıkların, hataların sorumlusunca, yetkisi dahilinde düzeltilmesi talep edilir. Rapor; ilgililerin verdikleri cevapları, amirlerinin görüşleri ve müfettiş mütalaasından oluşur.

İnceleme Raporları’nda;

-Genel Müdür’ün gördüğü lüzum üzerine,
-İhbar ve Şikayet’e dayalı olarak gerçekleştirilen incelemeler neticesinde;

*Cevaplı Rapor’a bağlanması gerek olmayan konularda yakınılan konuya dair kanuni düzeltmelerin yapılması talebini içerir.

Genel Durum Raporları; Yıllık teftiş programına dayalı olarak gerçekleştirilen teftiş ve incelemelerin özet olarak Teftiş Kurulu Başkanlığı’na sunulması maksadı ile düzenlenir.

Değerlendirme Raporu; Teftiş edilen birimlerin amir ve memurları hakkında teftişi gerçekleştiren müfettişlerin görüş ve önerilerini içeren rapordur.

Soruşturma Raporu; Mevzuat hükümlerince suç sayılan veya disiplin cezası verilmesi gereken eylemlerin ve işlemlerin bulunması durumunda, bunların varlığının soruşturulması sonucu, sorumluların tespiti ve gerekli müeyyidelerin uygulanması yönünde yazılan rapordur.  En kapsamlı Müfettiş Raporu demek mümkündür.

 

Özlük Hakları ve Diğer Hususlar:

KYK Müfettişleri, diğer teftiş kurulu mensupları gibi 3600 Ek göstergeye tâbi olarak çalışmaktadırlar.

KYK’nın ülkenin hemen her noktasında teşkilatlanmış bir yapı olduğunu düşünürsek, bu teşkilatın bütününde teftiş yetkisini haiz müfettişlerin yoğun bir meslek ile iştigal ettiğini söylemek mümkündür. Yıl içerisinde ciddi turne sürelerine ulaşılabilmektedir. Bu noktada iyi değerlendirilmesi gereken bir konudur.

Özellikle yabancı dil şartını karşılayan meslek mensuplarının yurtdışına gönderilmesi hususu söz konusu olabilmektedir. Kariyer imkanı olarak da gerek KYK içerisinde gerekse Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde yükselmek ilgili bürokratik noktalarda görev almak imkanı bulunmaktadır.

KYK Müfettişliği nedir?

KYK Müfettişliği; Kredi yurtlar kurumunda görevlendirilmiş inceleme ve denetleme yapan kişidir. Teftiş yaparak incelemelerde bulunur ve raporlar hazırlar. İlgili yönetmeliğe uygun olarak görev yapmaktadırlar.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu