kpss
taban puanlar
başarı sıralamaları
atama puanları
yks
tyt

DENETÇİLİK / DENETMENLİK Meslekleri

DENETÇİLİK / DENETMENLİK Meslekleri

A+
A-

DENETÇİLİK / DENETMENLİK Meslekleri

Denetmenlik ile denetçilik arasında ki farkları bilmeyen pek çok kişi ikisini de aynı meslek sanıyor. Bizler de bu karışıklıktan yola çıkarak en doğru bilgiyi vermeyi amaçladığımız yazıda sizler için genel bilgileri derledik.

Bu yazımızda birbiriyle çok karıştırılan kariyer meslekler olan Denetmenlik ve Denetçilik Mesleklerini kıyas edeceğiz. Denetmenlik nedir? Denetçilik nedir? Sayıştay Denetçiliği ile farkları ve her üç mesleğin maaşları ve özlük haklarını ele alacağız.

A Grubu Memurluğa Giriş Şartları Nelerdir? KPSS Puansız Girilir Mi?

UNVAN TANITIMI: DENETÇİ ve DENETMEN; DENETÇİLİK

Şu anda kanunda ihdas edilen Denetçi/Denetçi Yrd. kadroları aşağıdakilerden ibarettir.

-Aile ve Sosyal Politikalar Denetçi Yardımcıları
-İçişleri Bakanlığı Dernekler Denetçi Yardımcıları
-Enerji ve Tabii Kaynaklar Denetçi Yardımcıları
-Gençlik ve Spor Denetçi Yardımcıları
-Sağlık Denetçi Yardımcıları,

-Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu
-Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
-Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu

Bu kadrolardan; Sağlık Bakanlığı Kuruluşlarına ait olanlar 3 ana kurumda toplanmaktadır. Eski Sağlık Teftiş Kurulu’nun lağvedilmesi ile 3 parçaya bölünen Denetim Hizmetleri için 3 ayrı kadro açılmaktadır. Bunlardan ilk ikisi İİBF/SBF alanından alım yaparken, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu İİBF/SBF alanından alım yapmamıştır. Daha çok FEF ve Mühendislik alanını ilgilendiren alımlar yapmıştır.

Enerji Bakanlığı ve Gençlik Spor Bakanlığı ise açıktan Yardımcı alımı yerine daha çok diğer kurumlardaki ya da kendi bünyesindeki Kariyer Meslek mensuplarından DENETÇİ’ler almayı tercih etmektedir.

Ancak bu bir kural değildir. Alım yapılabileceği kadrolardır.

Denetçilere dair sayacağımız görevler İçişleri Bakanlığı Dernekler Denetçiliği için ‘Dernekler Özelinde’ inceleme ve denetim görevini ifade edecektir.

*Bu kadro ile SAYIŞTAY Denetçi Yardımcılığı’nı bir tutmamak gerek. Meslek Unvanı aynı olsa da; burada saydığımı Denetçilik Kadrosu 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda düzenlenirken, SAYIŞTAY Meslek Mensupları; **2802** Sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu ile 6085 Sayılı Sayıştay Kanunu’nda düzenlenmektedir.

DENETÇİLERİN Görevleri;

Denetçiler, kurumlarının Denetim Hizmetleri Başkanlık’larına bağlı olarak çalışırlar. Görev yerleri ANKARA’dır.

a) Kurum mevzuat hükümlerinin uygulanmasını; usulsüzlükleri ve hataları *önleyici, eğitici ve rehberlik* yaklaşımını ön plâna çıkaran bir anlayışla denetlemek,

b) Kurum, merkez ve taşra teşkilâtı ile personelinin idarî, malî ve hukukî işlemleri hakkında *kanun, tüzük, yönetmelik, çalışma plan ve programı* ve Başkanlık talimatları çerçevesinde, denetim, inceleme, araştırma, ön inceleme ve disiplin soruşturması yapmak,

c) Bakanlığın denetimi altındaki her türlü kuruluşun faaliyet ve işlemleri ile ilgili olarak Bakanlığın görev ve yetkileri çerçevesinde *denetim, inceleme, araştırma ve soruşturmalar* yapmak,

ç) *Denetim, inceleme, araştırma, ön inceleme ve disiplin soruşturmasının gerektirdiği hallerde*, 633 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 12 nci maddesinin ikinci fıkrasına istinaden ilgili kişi, kurum veya kuruluşlardan her türlü **bilgi, belge ve kayıtları istemek ve incelemek, para ve para hükmündeki evrakı ve ayniyatı görmek, saydırmak, buna ilişkin tutanak düzenlemek,

d)*Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu* ile ilgili suçların soruşturulmasında bu Kanun hükümleri ile ilgili usul ve esaslar uyarınca hareket etmek,

e) Denetim, inceleme, araştırma, ön inceleme ve disiplin soruşturması görevlerinin gerektirdiği hallerde, Bakanlığın merkez ve taşra birimlerindeki görevlilerin muhafazasına verilmiş olan ayni, nakdi, menkul ve gayrimenkul her türlü varlıklara ilişkin sayım yapmak, bunlara ait gizli olsun veya olmasın her türlü evrak, dosya, vesika ve elektronik, manyetik ve benzeri bilgi işlem ortamındaki verileri tetkik etmek veya almak, gerektiğinde tasdikli örnek veya fotokopilerini bırakmak suretiyle belgelerin asıllarını almak,

f) *Denetim, inceleme, araştırma, ön inceleme ve disiplin soruşturması* çalışmaları sırasında öğrenmiş oldukları ve görev emrinin dışında kalıp soruşturma açılmasını gerektiren konularda, gecikmeden hadiseye el koyabilmek üzere durumu Başkanlığa bildirmek, gecikmesinde zarar umulan veya delillerin kaybına meydan verebilecek hallerde delilleri toplamak,

g) Refakatlerine verilen denetçi yardımcılarının meslekte yetiştirilmelerini sağlamak, liyakat, temsil, çalışma azmi ve başarıları hakkında düzenleyecekleri değerlendirme raporunu Başkanlığa intikal ettirmek,

ğ) Denetime ilişkin standartların belirlenmesi ve geliştirilmesi amacıyla incelemeler yapmak ya da yapılan çalışmalara katılmak,

h) Bakanlığın yönetim sistemlerinin gözden geçirilmesi, kurumsal yapıların ve süreçlerin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi amacıyla incelemeler yapmak ya da yapılan çalışmalara katılmak,

ı) Mevzuatın hazırlanması ve uygulanması ile ilgili çalışmalar yapmak ya da yapılan çalışmalara katılmak,

i) Kurum ve kuruluşların faaliyet ve işlemlerinin hukuka uygun, ekonomik, etkili ve verimli yürütülmesine yönelik rehberlik hizmetleri vermek, bu amaçla yürütülen çalışmalara katılmak,

j) Mesleki konularda *yurt içinde ve dışında* incelemeler yapmak,

Denetçiler; MÜFETTİŞ’lerden Müeyyide Uygulamak ve Yerinde İncelemek noktasında ayrılırlar. Şöyle ki; Müfettiş’lerin raporlaro direkt olarak bir kişinin memuriyetten çıkarılması ya da tedbiren açığa alınması gibi neticelere yol açabiliyorken, Denetçi’lerin raporları bir seviye aşağıda sayabileceğimiz biçimde ‘*Öneri*’ mahiyeti taşımaktadır. Tabi ki yine müeyyide neticesini doğurabilecektir. Ancak Müfettiş Raporu kadar katı ve derhal neticeler doğurmamaktadır. İkinci noktada Denetçiler genellikle incelemelerini ***’DOSYA Üzerinden***’ yapmaktadır.

Yerinde inceleme nadiren gerçekleşebilecek ve kurumdan kuruma değişebilecek bir durumdur. Ancak daha çok işlemlerin ‘**KANUNİLİĞİ’ni** inceledikleri için bu işlemlere dair dosyalar üzerinden çalışmalarını gerçekleştirirler.**İş yükü** olarak Müfettişliğe kıyasla daha rahat görünmektedir ancak çok geniş kapsamlı bir denetim alanı olan yerlerde yine ciddi bir yoğunluk söz konusu olabilmektedir.

Örneğin; Sağlık Denetçiliği’nde Halk Sağlığı Kurumu daha dar ve özel bir denetim alanına sahip olduğundan daha rahatken, Kamu Hastaneleri Kurumu’nda denetime tâbi 900 kadar hastane olduğunu düşünürsek çok ciddi bir iş yükü öngörülebilir.

Bu yönden TERCİH YAParken bunları dikkate almak gerekebilir.

Yetki ve Yeterlik Sınavları;

Denetçi Yardımcıları 1.senenin sonunda Yetki Sınavı/Kimi kurumda Refakatinde olduğu Denetçinin oluru ile, Yetki Sahibi olur ve kendi denetimlerini gerçekleştirmeye başlarlar. 3.Yılın sonunda ise bir Yeterlik Sınavına girerek ve ardından sözlü mülakatı geçerek DENETÇİ unvanını kazanırlar. Yetki veya Yeterlik aşamasını geçemeyen Adaylar Memurluk kadrolarına atanacaklardır.

**Denetçilerin Özlük Hakları;**Denetçiler; Mesleğe girdiklerinde Müfettişler gibi 850 Ek gösterge ile başlarlar ve 1.dereceye geldiklerinde 3600 Ek göstergeye ulaşırlar.

Kariyer İmkanı açısından aynı zamanda Teftiş Kuruluna sahip olan kurumlarda bir adım geride kalsalar da Sağlık Bakanlığı gibi Denetim Kurulu’nun temel olduğu yerlerde önleri açıktır. İlerisi için Bürokrasi kariyeri ve mesleki donanım ile özel sektöre geçiş imkanı sunmaktadır.

KPSS P6 Puan Türü Nedir? Ne İşe Yarar? Hangi Dersler Var?

DENETMENLİK:

Denetmenlik mesleği Denetçiliğin aksine kurumların taşra teşkilatlarında görev yapmaktadırlar. Denetmenlik kadroları aşağıdaki gibidir;

-Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcıları
-Ürün Denetmen Yardımcıları
-Gümrük ve Ticaret Denetmen Yardımcıları

Sosyal Güvenlik Denetmen Yrd. ve Gümrük ve Ticaret Denetmen Yrd.’ları İl Müdürlüklerinde, Ürün Denetmen Yardımcıları da Ekonomi Bakanlığı Grup Başkanlıklarında görevlendirilirler. Birbirinden bir nebze farklı olan bu meslekleri zaman içerisinde özel olarak tanıtacağız.

Mesleğe giren Denetmen Yardımcılarını Müfettişlerle benzer bir biçimde geçilmesi gereken bir dizi sınav beklemektedir;

Yetki ve Yeterlik Sınavları;

12 Ay’ın sonunda bağlı olduğunuz İl Müdür Yardımcısı asaletinizi tasdik eder. Bu tasdikten evvel birimin size yapacağı basit bir sınavdan geçeceksiniz. Akabinde sizi bir ‘yetki sınavı’ bekliyor. Yetkinizi aldıktan sonra da artık kendi denetimlerinize çıkmaya başlayacaksınız. 3.yılın sonunda ise ‘yeterlik sınavı’ olacak. Yine benzer şartlar geçerli. Ek olarak bir sözlü mülakat yapılacak.

Sonrasında ise adaylar yeni bir atama sürecine dahil olacaklar. Bu atama yeterlik sınavındaki başarınıza göre yapacağınız tercihe göre gerçekleşecek. Adaylar tüm bu aşamalardan sonra Denetmen sıfatını haiz olarak görev yapacaktırlar.

Denetmenlerin Görevleri;

Genel Müdürlüğün sorumluluğunda bulunan mevzuat hükümlerine uygun olarak Bakanlıkça belirlenen il veya illerde denetim görevini yapmak, gerekli tutanak ve raporları hazırlayarak ilgili yerlere sunmak, her denetim işlemi için denetim sürecinin başından sonuna kadar gerekli bilgi ve belgeleri düzenli bir şekilde hazırlayarak il müdürlüğüne teslim etmek,

Kanunda belirtilen ceza ve önlemler hariç olmak üzere, denetim faaliyeti sırasında, ilgililerin cezai sorumluluğunu gerektiren eylemleri saptadığında, durumu ilgili makamlara iletilmek üzere il müdürlüğüne bildirmek,

Görev alanına giren konularda ve ilgili mevzuatın uygulanmasında ortaya çıkan ihtiyaçlar çerçevesinde görüş ve öneri geliştirmek ve bunları il müdürlüğüne sunmak,

Yürüttüğü denetim görevi için gerekli gördüğü dosya ve belgeleri, denetim yaptığı kuruluş ve kişilerden istemek, bunları incelemek, bunların yetkili merciler tarafından onaylanmış örneklerini almak, bu konularda yetkili ve ilgililerden her türlü yardım ve bilgi talep etmek,

Denetim faaliyetinin engellenmesi durumunda, kolluk kuvvetlerinden yardım istemek ve onların nezaretinde denetim yapmak, Genel Müdürlüğün görev ve sorumluluk alanında bulunan konularla ilgili, mevzuat ve Bakanlığın talimatları doğrultusunda işlemleri yürütmek, gibi görevleri mevcuttur.

Denetmenlerin Özlük Hakları;

Denetmenler TAŞRA teşkilatında görev yapmaktadırlar. Bulundukları il içinde çalıştıklarından turne ve dolayısıyla harcırahları yoktur. Ancak il içinde Merkez Dışına çıktıklarında Yolluk almak hakları vardır.

Bu Harcırah Kanunu’nda belirlenen tutarın 1/3’ü tutarındadır. Sürenin mesai saati dışına sarkması durumunda 2/3 oranına çıkabilmektedir.

Denetçilerin Görevleri Nelerdir?

Denetçiler, kurumlarının Denetim Hizmetleri Başkanlık’larına bağlı olarak çalışırlar. Görev yerleri ANKARA’dır.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.